Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Da er vi endelig i gang!

Detaljreguleringsplanen for golfbane Sørvik/Halsebø ble enstemmig vedtatt i utvalg for plan og næring i møte den 24. september!
En reguleringsprosess som har vart i over 9 år er nå endelig avsluttet med positivt resultat!
Nå gjenstår kun endelig stadfesting i førstkommende kommunestyremøte 1. oktober!
Klubben vi nå bruke vinteren til detaljprosjektering m.m. av anlegget med håp om oppstart av de første markarbeidene til sommeren.
Det tas sikte på en opparbeidelse i to trinn, der 1. byggetrinn vil omfatte følgende ni hull:

Link til illustrasjonsplan som viser 1. byggetrinn....

Vedtatt detaljreguleringsplan kan studeres her!


Klubben har utarbeidet ny (revidert) reguleringsplan for golfbanen i tråd med kommunes forslag til revidert kommuneplan.
20. januar 2020 ble forslaget behandlet i kommunens utvalg for plan og næring og utvalget besluttet enstemmig
å legge planen ut til offentlig ettersyn!


Høringsfrist er 18.4.2020!

 I forståelse med med kommunen har dette arbeidet skjedd parallelt med kommunens behandlig av kommuneplanen. Et endelig vedtak av kommuneplanen forventes å skje først i 2. kvartal 2020, men forhold tilknyttet areal som foreslås avsatt til golfformål  i kommuneplanen er imidlertid allerede avklart med sentrale myndigheter.
Areal avsatt til golfformål  i reguleringsplanen er helt tilsvarende areal avsatt til golfformål i kommunens forslag til ny arealplan.

Det tas videre sikte på å søke formelt om tippemidler til høsten 2020.

Vinteren 2020 vil arbeidet med utarbeidelse av detaljprosjekt og anbudsgrunnlag for opparbeidelse starte. 
Så snart vedtatt reguleringsplan er på plass vil søknad om byggetillatelse for baneanlegget innsendes.
Vi har håp om at dette kan skje allerede i 2. kvartal 2020.
  

Allerede sommeren 2020 bør man så smått kunne begynne forberedende arbeider med baneanlegget på deler av området (egen eiendom).
Anleggsstart for 1. byggetrinn (ni hull) 
forventes å skje sommeren 2021 og 2. byggetrinn (siste ni hull) vil så oppstartes sommeren 2022!

Løsningen med ni hull kan studeres her ...
Forslag  til detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark.

Forslag til reguleringsbestemmelser kan leses her...

Detaljert illustrasjonsplan av anlegget kan sees her ....

Planbeskrivelsen kan leses her ...


I
 forbindelse med reguleringsarbeidet fikk klubben utarbeidet en tilleggsutredning fra NaturRestaurering AS som tok for seg konsekvenser tilknyttet vann- og naturmangfold i forbindelse med justerte arealgrenser for golfanlegget. 

Rapporten kan leses her....