Hinnøy Golfklubb

HER I sørvik/halsebø kommer et 18 hulls golfbaneanlegg

Meldinger:

Endelig!

Detaljreguleringsplanen for Hinnøy Golfpark er nå lagt ut til offentlig ettersyn!
Utvalget for plan og næring vedtok dette enstemmig den 20. februar!

Dette er en stor milepæl i vårt arbeide med realisering av 18-hulls golfbaneanlegg i Sørvik/Halsebø!

Forslag til detaljreguleringsplan for Hinnøy Golfpark kan studeres her!

  
Sommeren 2017 ble eiendommen til Arild Torbergsen (42/63) lagt ut til salg.  Hinnøy Golfklubb hadde opprinnelig inngått en rammeavtale med Torbergsen som sikret bruk av deler av eiendommen til golfformål. I juni 2017 ble imidlertid 42/63 kjøpt av tre av klubbens medlemmer.  I desember 2018 ble eiendommen overdratt til klubben som nå er eier.  Ved å nytte hele eiendommen til golfareal muliggjøres en justering av banelayout som gir en meget  kompakt og god baneløsning.  Full tilgang til eiendom 42/63 gir ikke bare en fullgod golfteknisk bane det medfører også totale arealbesparelser som vil gi en betydelig reduksjon i totale anleggskostnader. 

En annen viktig gevinst som er oppnådd ved kjøp av eiendom 42/63 er at klubben nå har tilgang til et våningshus som enkelt kan ombygges/utvides til et meget
  funksjonelt klubbhus. Eiendom 42/63 ligger mellom Sørvikveien og Storelva og  med direkte adkomst fra Sørvikveien. Våningshuset er på tilsammen 164 m2, fordelt på 80 m2 i
1. etasje, 44 m2 i 2. etasje og 40 m2 i kjelleretasjen. 

    
     Kartutsnitt som viser eiendom 42/63 med tilhørende våningshus.       Våningshuset slik det fremstår i dag. Fasade mot sør-/sørvest.                     Fasade mot Sørvikveien (nordvest).
    

Boligen ble oppført i 1957 og har gjennomgått en del endringer etter den tid. I dag er boligen preget av noe slitasje og har behov for opprustning/renovering.  Gjennom en en del renovering, ombygging og utvidelse kan dette våningshuset bli en meget tjenlig klubbhusløsning. Kostnadsmessig vil dette bli vesentlig rimeligere enn oppføring av et evt. nybygg.  

Det er ønskelig å igangsette klubbhusrealiseringen så snart som overhodet mulig. Vi ønsker å ha tilgjengelig klubbhusfunkjsoner allerede i anleggsfasen av banen.  All erfaring har vist at oppbygging av et godt klubbmiljø mye enklere skjer ved tilgang til en god sosial møteplass.

Klubben har allerede utarbeidet prosjekt til klubbhusløsning (søknad basert på dette prosjektet er sendt kommunen til idrettsfunksjonell godkjenning).  Prosjektet tar sikte på   en ombygging/rehabilitering av 1. etasje som da vil inneholde hall, resepsjon, kjøkken og klubblokale.  Et tilbygg til 1. etasje vil inneholde toalettavdeling og kjønnsdelte   garderober.  2. etasje beholdes i hovedsak uforandret (bare enkel oppussing av gulv og overflater). Det etableres klubbkontor og møterom i 2. etasje. 

    Tegninger som viser tenkt klubbhusløsning kan studeres her....

Nedenfor sees en visualisering av klubbhuset slik det kan fremstå etter ombygging og utvidelse. Fasade mot sør/sørvest.